REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://poszukajbusa.pl

§1

Określenie Właściciela Platformy

 

 1. Właścicielem platformy poszukajbusa.pl jest:
  STRONYBIZNES Łukasz Czerwik
  Al. Piasta 11a; Złotów 77-400
  NIP: 767 162 38 90
  E-mail: bok@poszukajbusa.pl

§2

Postanowienia ogólne

 

 1. Portal poszukajbusa.pl [dalej Portal] udostępnia platformę służącą do katalogowania stron internetowych działającą w oparciu o niniejszy Regulamin [dalej Regulamin].
 2. Odwiedzający [dalej Odwiedzający] jest to osoba wyłącznie przeglądająca zawartość Portalu.
 3. Użytkownik [dalej Użytkownik] jest to osoba/podmiot/organizacja korzystająca z Usług Portalu.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Użytkownikiem.
 5. Ceny za usługi dodatkowe podane na stronach internetowych Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Usługi dostępne na Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3

Warunki ogólne udostępnienia Portalu

 

 1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej poszukajbusa.pl
 2. Dostęp do ogłoszeń/katalogu stron nie wymaga rejestracji.
 3. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie ogłoszeń/katalogu stron.
 4. Rejestracja nie jest wymagana w przypadku chęci dodania firmy do katalogu.

§4

Uprawnienia i obowiązki Odwiedzających

 

 1. Portal udostępnia w swych ramach możliwość przeglądania zawartości treści ogłoszeń/katalogu stron.
 2. Portal nie pobiera opłat za przeglądanie ogłoszeń/katalogu stron.
 3. Uprawnienia Odwiedzającego pozwalają na:
  • wyświetlanie zawartości stron Portalu,
 4. Portal weryfikuje wszystkie komentarze, oraz opinie dodawane przez Odwiedzających.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do nie opublikowania komentarza, opinii Odwiedzającego w uzasadnionych przypadkach. W szczególności gdy opinia/komentarz zawiera treści obraźliwe, wulgarne, bądź budzące wątpliwości co prawdziwości i rzetelności.
 6. Odwiedzający dodając komentarz/opinie wyraża zgodę na jej publiczną publikację.

§5

Płatność

 1. Portal nie pobiera opłat z tytułu rejestracji, dodania oceny, komentarza.
 2. Dodanie wpisu jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://poszukajbusa.pl/dodaj-swoja-firme/
 3. Użytkownik może również skorzystać z odpłatnych usług dodatkowych oferowanych w ramach Portalu, w tym z:
  • wyróżnienia ogłoszenia na stronie głównej,
  • wyróżnienia ogłoszenia w wynikach wyszukiwania,
  • umieszczenia reklamy kontekstowej lub graficznej w ramach Platformy.
 4. Dokładny opis oraz ceny usług odpłatnych udostępnionych w ramach Portalu znajdują się na stronach internetowych Portalu.
 5. Płatności za zamówione usługi realizowane są za pośrednictwem platformy przelewy24.pl
 6. Realizacja usługi odbywa się w terminach ustalonych indywidualnie z Użytkownikiem.

§6

Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Użytkownik może skorzystać z przysługującego mu prawa reklamacji w ramach rękojmi.
 2. Wszelkie reklamacje należy kierować pod adres poczty elektronicznej bok@poszukajbusa.pl lub listownie na adres siedziby właściciela Portalu podany w §1.
 3. Portal ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia wraz z opisem niezgodności.
 4. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 6. Użytkownik w momencie wystąpienia wady może zażądać od Portalu:
  • obniżenia ceny,
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
  • Portal rozpatrzy żądania Użytkownika biorąc pod uwagę następujące okoliczności:
   • łatwość i szybkość w modyfikacji;
   • charakter wady – istotna czy nieistotna;
   • to, czy wpis był już wcześniej reklamowany.
 7. Portal może odmówić żądania Użytkownika dotyczących wymiany bądź poprawy wpisu pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa wpisu jest niemożliwa do zrealizowania.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Użytkownik będący Konsumentem (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Użytkownik będący Konsumentem wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres:  bok@poszukajbusa.pl
 3. Użytkownik będący Konsumentem zwraca towar do Portalu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Użytkownik będący Konsumentem zwraca towar na adres poczty elektronicznej: bok@poszukajbusa.pl
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Portal sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Portal zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący Konsumentem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę.
 6. Użytkownik będący Konsumentem pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w poniższych przypadkach umów:
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Platforma o utracie prawa odstąpienia od umowy; (np. usługi reklamowe Portalu)
  • o świadczeniu usług, jeżeli Portal wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Portal utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§8

Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu bez pisemnej zgody Portalu.

§9

Ochrona prywatności

 

 1. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela Portalu (STRONYBIZNES Łukasz Czerwik Al. Piasta 11A; Złotów 77-400 NIP: 767 162 38 90).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 4. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres email wysyłanych przez właściciela Portalu (STRONYBIZNES Łukasz Czerwik Al. Piasta 11A; Złotów 77-400 NIP: 767 162 38 90).

§10

Środki techniczne

 1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania firm/ogłoszeń, dodawania komentarzy/ocen oraz nowych firm niezbędne jest:
  • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari i inne.
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa skryptów Java,
  • akceptacja wykorzystywania plików cookies oraz RODO.

§11

Odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy/ocen dodanych przez Użytkowników.
 2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych podanych przez Użytkowników podczas dodawania nowych firm.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne korzystanie ze stron Portalu przez Użytkownika/Odwiedzającego.
 4. Opisy zawarte na stronach Portalu mają jedynie charakter informacyjny, reklamowy i mogą odbiegać od dokładnego przedmiotu działalności firmy.
 5. Portal w miarę możliwości weryfikuje wpisy oraz dane umieszczane przez Użytkowników. Portal dba o poprawność umieszczanych przez Użytkowników danych.

§13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Portalu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. Portal uznaje, iż Użytkownik zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

z siedzibą przy Al. Piasta 11a , 77-400 Złotów

NIP: 7671623890

REGON: 301796782

Tel. +48 669 082 415

E-mail: kontakt@poszukajbusa.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_____________________________________________________

Adres Konsumenta:_____________________________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu:________________________________________________

Podpis Konsumenta*:__________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

STRONYBIZNES Łukasz Czerwik

z siedzibą przy Al. Piasta 11a , 77-400 Złotów

NIP: 7671623890

REGON: 301796782

Tel. +48 669 082 415

E-mail: kontakt@poszukajbusa.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

 1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

Menu